VoorwaardenBetaalwater.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. Betaalwater.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden. Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist is. Betaalwater.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen mogen nooit integraal overgenomen worden, in om het even welk medium. Tenzij het schriftelijk of per mail toestemming is verleend door betaalwater.nl

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Betaalwater.nl kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. Wanneer u zich registreert op deze site, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen. Deze worden niet aan derden verstrekt tenzij dit verplicht wordt door een overheidsinstantie. Voordat u kunt inlogggen op betaalwater.nl worden een aantal te hanteren regels getoont waar u zich aan dient te houden bij het plaatsen van berichten.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van betaalwater.nl.

Betaalwater.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Een e-mail bericht (inclusief de bijlagen) van betaalwater.nl kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Sommige namen, tekens en logo`s op deze site worden gebruikt, zijn beschermde handelsmerken. Ieder geschil met betrekking tot de betaalwater.nl website valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn enkel de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is de bezoeker van onze site niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

Alle rechten op de inhoud van deze site met de domeinnaam betaalwater.nl berusten bij de eigenaar van deze website, zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan de betaalwater.nl.

Aan deze disclaimer kunnen door derde geen rechten worden verleend. Betaalwater.nl behoud ten alle tijden het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt betaalwater.nl u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Copyright 2005 betaalwater.nl

GedragsregelsBetaalwater.nl voert weinig regels waardoor zowel positieve als negatieve reacties over de wateren hier welkom zijn en een onafhankelijk beeld gevormd kan worden over de kwaliteit ervan. Om de berichten zo betrouwbaar mogelijk te maken waardoor wij karpervissers ook echt wat aan de informatie hebben, houden we ons aan de volgende regels:

- Houd je bij het plaatsen van brichten aan je eigen ervaringen op de betaalwateren.
- Houd je bij het plaatsen van berichten bij de feiten en ga geen personen/organisaties beschuldigen van niet bewezen roddels.
- De algemene discussie over het fenomeen 'betaalwater' wordt hier niet gevoerd. Wanneer je geen interesse hebt in betaalwateren is dit voor jou een website waar je niets te zoeken hebt.
- Betaalwater.nl behoudt zich het recht berichten te verwijderen wanneer deze niet aan de gedragsregels voldoen.